कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना । (पशुपन्छी सेवा तर्फ)