ठेक्का नं. Url-Bldng-multiple Campus-SQ-02-078/79 को शिलबन्दी दरभाउपत्रको संशोधित सूचना ।