दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरौट र माटो बिक्री कर संकलन गर्ने E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचना ।