तारजाली खरिदको लागि शिलब्नदी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।