नगर प्रमुखज्यू र उप प्रमुखज्यूको पद बहाली कार्यक्रमको झलकः