नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

उर्लाबारी नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र