दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

उर्लाबारी नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र