प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सूचनामा REP संशोधन गरिएको सूचना ।