बारुण यन्त्र (दमकल) खरिदका लागि E-BID मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।