विज्ञापन करको ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकासित)