शैक्षिक संस्थाहरुको पठन पाठन बन्द गरिएको सम्बन्धमा ।