सडक बत्ती जडान तथा तथा न्यूट्रल लाईन जडान गर्नको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।