स्वीकृत नामावलीको सूची प्रकाशन गरिएको बारे । (रेमी परियोजना)