स्वीटर तथा झुमर बुनाई तालिमका लागि आवेदन छनौट सम्बन्धमा सूचना ।