हलुका सवारी चालक सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।