२ इन वान चार्जर स्प्रेयर खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।