दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

bhag----2

ऐन, कानूनकाे नाम संख्या Documents
विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon विषयगत समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ upload.pdf
उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ PDF icon उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यविधि २०७९ upload.pdf
एम्बुलेन्स तथा शव वाहन सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ PDF icon एम्बुलेन्स तथा शवबाहन सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७९ upload.pdf
सहकारी संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon सहकारी संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ upload.pdf
सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९ PDF icon सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७९ upload.pdf
कोशेली घर (बिक्री केन्द्र) सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon कौशेली घर (बिक्री केन्द्र) सञ्चालन कार्यविधि २०७९ upload.pdf
आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालन विधि, २०७९ PDF icon आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७९ upload.pdf
नगर खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon नगर खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
उर्लाबारी नगर शिक्षा नियमावली, २०७९ PDF icon उर्लाबारी नगर शिक्षा नियमावली, २०७९.pdf
तीनपाङ्ग्रे (ई-रिक्सा) सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ १० PDF icon इ रिक्सा सम्बन्धी कार्यविधि final.pdf
स्वास्थ्य संस्था संचालन, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ११ PDF icon स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ १२ PDF icon खरिद नियमावली २०७९ राजपत्र.pdf
नगर शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ १३ PDF icon शिक्षा (पहिलो संशाोधन) नियमावली २०७९.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड तथा नक्शापास कार्यविधि, २०७९ १४ PDF icon भवन निर्माणको इजाजत र नक्शापास कार्यविधि राजपत्र.pdf
जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ १८ PDF icon जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ rajpatra.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ १५ PDF icon बाल अ. सं तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९.pdf
बालमैत्री आचारसंहिता, २०७९ १६ PDF icon बालमैत्री आचारसंहिता २०७९ rajpatra.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ १७ PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ rajpatra.pdf
कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन तथा वितरण कार्यविधि, २०७९ १९ PDF icon कृषि तथा पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा वितरण कार्यविधि २०७९ rajpatra.pdf
छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९ २० PDF icon छात्रवृत्ति विवरण कार्यविधि २०७९ rajpatra.pdf
विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि कार्यविधि-२०७९ २१ PDF icon विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चभालन कार्यविधि २०७९ rajptra.pdf
उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ २२ PDF icon कार्यसञ्चालन (पहिलो संशाोधन) निर्देशिका २०७९ rajptra.pdf
स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार सहायता कार्यविधि, २०७९ २३ PDF icon स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार सहायता कार्यविधि, २०७९ rajpatra.pdf
जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ २४ PDF icon जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ rajpatra.pdf
बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७९ २५ PDF icon बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०७९ rajpatra.pdf